Press Release: MOU between Travo Inc. and Shobunsha Publishing Inc.